วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองการท่องเที่ยวหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น ระหว่าง กม.332+681 - กม.334+181 ด้านซ้ายและขวาทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ลงวันที่ 14/01/2563

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น   เพื่อยกระดับสู่เมืองการท่องเที่ยวหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพทางหลวง    ทางหลวงหมายเลข  2   ตอน  ท่าพระ – ขอนแก่น     ระหว่าง  กม.332+681 - กม. 334+181   ด้านซ้ายทาง   ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                    เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้   แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็นละข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วม      นำเสนอความเป็นมา   วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการรวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      และหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ของโครงการ    ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ

                    แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ในวันพุธที่   29  มกราคม 2563   เวลา 09.30 น.-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น   เพื่อยกระดับสู่เมืองการท่องเที่ยวหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน  ท่าพระ – ขอนแก่น  ระหว่าง กม.332+681 - กม.334+181  ด้านซ้ายและขวาทาง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

'