title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 15 มีนาคม 2562 โครงการตุ้มโฮม 9+2 หมวดทางหลวงโป่งนก

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.09 น. แขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตุ้มโฮม 9+2 (ครั้งที่ 4) เป็นวันสุดท้าย ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 225 ตอนน้ำอ้อม – หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.175+150 – กม.185+000 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงโป่งนก โดยวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ (หมวดทางหลวง) กับฝ่ายสนับสนุน(ฝ่ายวิศวกรรม) และ(ฝ่ายบริหาร) ในการดูแลบำรุงรักษาทางหลวงและบริเวณสองข้างทางหลวง ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหมวดทางหลวงชัยภูมิ งานวางแผน งานปรับซ่อม งานอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้า งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสารสนเทศ
title
วันที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการตุ้มโฮม 9+2 หมวดทางหลวงโป่งนก

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลาประมาณ 09.09 น. แขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการตุ้มโฮม 9+2 (ครั้งที่ 4) ณ บริเวณทางหลวงหมายเลข 225 ตอนน้ำอ้อม – หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.175+150 – กม.185+000 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงโป่งนก โดยวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่ายปฏิบัติการ (หมวดทางหลวง) กับฝ่ายสนับสนุน(ฝ่ายวิศวกรรม) และ(ฝ่ายบริหาร) ในการดูแลบำรุงรักษาทางหลวงและบริเวณสองข้างทางหลวง ตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหมวดทางหลวงชัยภูมิ งานวางแผน งานปรับซ่อม งานอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้า งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานสารสนเทศ