วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวสารทางหลวง

 

 

18 พ.ย.
title
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566

ประกาศ  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   กรมทางหลวง           เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566 ด้วย  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้สำรวจสายทางในความรับผิดชอบเพื่อจัดทำโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย โดยใช้ Concrete Barrier ในทางหลวงหมายเลข 2039  ตอน น้ำพอง – น้ำอ้อม  ระหว่างกม.29+000 – กม.30+000 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ตลอดจน  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุร้ายแรง  จึงจำเป็นจะต้องมี Concrete  Barrier  เพื่อแบ่งทิศทางการจราจร                    แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงสายดังกล่าว ประชาชนผู้สนใจ องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณปี 2566 โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงและผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรเป็นสำคัญ กำหนดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันอังคารที่  7  ธันวาคม   2564 อนึ่ง สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ ได้ที่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 หรือฝากข้อความใน Page แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1  

 

18 พ.ย.
title
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566

                                ประกาศ  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   กรมทางหลวง           เรื่อง  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ ปี พ.ศ.2566                                                ด้วย  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้สำรวจสายทางในความรับผิดชอบเพื่อจัดทำโครงการขอรับการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย โดยใช้ Concrete Barrier ในทางหลวงหมายเลข 2109  ตอน คำแก่นคูน-เขื่อนอุบลรัตน์  ระหว่างกม.9+920 – กม.10+135 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีปริมาณการจราจรหนาแน่น ตลอดจน  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุร้ายแรง จึงจำเป็นจะต้องมี Concrete Barrier  เพื่อแบ่งทิศทางการจราจร                     แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางหลวงสายดังกล่าว ประชาชนผู้สนใจ องค์กรภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการเพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2566 โดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางหลวงและผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรเป็นสำคัญ กำหนดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันอังคารที่ 7  ธันวาคม  2564                     อนึ่ง   สามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้เจ้าหน้าที่ไปชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโครงการ ได้ที่ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 หรือฝากข้อความใน Page แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

วีดีทัศน์
title
สายธารแห่งพระเมตตาช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด-19?
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562