f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น จึงใด้ประกาศเจตนารมณ์ ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้1.ให้ความเคารพและปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องเชื้อชาติ สี่ผิว เพศ ภาษา ตาสนา ความเห็นทางกรรเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด ชาติหรือสังคมดั้งเดิม ทรัพย์สิน กำเนิดหรือสถานะอื่น2.สนับสนุนและส่งเสริมการคำเนินการใดๆ เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน3.ยึดมั่นในกฎหมาย หลักนิติธรรม และรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรมเพื่อป้องกันการภระทำอันอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนผู้รับบริการ4.มุ่งมั่นที่จะสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเปิดโอกาลให้บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปัญหาในทุกเรื่องรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน5.จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนร้องทุกข์ ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
title
พิธีเปิด “ศูนย์บูรณาการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยกระทรวงคมนาคม และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่ (Rest Area) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมกับ แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น, สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง และวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ได้ร่วมเปิด “ศูนย์บูรณาการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย กระทรวงคมนาคม และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่ (Rest Area)” มีนายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หมวดทางหลวงน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ภาพกิจกรรม