f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวสารทางหลวง
title
กรมทางหลวง ร่วมต้อนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดขอนแก่น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายพงศกร อรรณนพพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม, นายสรวุฒิ เนื่องจำนนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายมนตรี เดชาสกุลสม รองปลัดกระทรวงคมนาคม, นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง และความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7, นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 และนายสมเจตน์ เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ร่วมรายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2568 และนำเสนอสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
title
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ครั้งที่4/2567)

นายเอนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยนายมังกร กัลยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ, นายอนุวัฒน์ เรืองเดชาวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม, นางสาวพนารัตน์ เจริญราช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป, หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่แขวงฯ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ครั้งที่4/2567) เกี่ยวกับเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของทุกหมวดทางหลวง และทุกหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
ภาพกิจกรรม