วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวสารทางหลวง

 

18 ม.ค.
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม.๓๓๖+๗๘๖ - กม๓๖๐+๘๒๘ (เป็นตอนๆ)

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม.๓๓๖+๗๘๖ - กม๓๖๐+๘๒๘ (เป็นตอนๆ) ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้รับทราบช้อมูลข่าวสาร รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการดังกล่วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

14 ม.ค.
title
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองการท่องเที่ยวหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น ระหว่าง กม.332+681 - กม.334+181 ด้านซ้ายและขวาทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น   เพื่อยกระดับสู่เมืองการท่องเที่ยวหลักปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพทางหลวง    ทางหลวงหมายเลข  2   ตอน  ท่าพระ – ขอนแก่น     ระหว่าง  กม.332+681 - กม. 334+181   ด้านซ้ายทาง   ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                     เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้   แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   จึงเห็นควรให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  แสดงความคิดเห็นละข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อนำไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วม      นำเสนอความเป็นมา   วัตถุประสงค์ และแนวทางการดำเนินงานของโครงการรวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน      และหน่วยงานภาครัฐ   ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ของโครงการ    ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ                     แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1   จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ในวันพุธที่   29  มกราคม 2563   เวลา 09.30 น.-12.00 น.  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น

 

16 ส.ค.
title
กรมทางหลวง มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง

กรมทางหลวงได้ว่าได้ว่าจ้าง บริษัทณัฐกฤตชัย จำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก ( Truck rest area ) ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+669 - กม.375+169 จ.ขอนแก่น เนื่องจาก ผู้รับจ้างฯ มีความประสงค์ขอปิดกั้นพื้นที่จราจรบางส่วน เพื่อทำการก่อสร้างถนนในส่วนของงานระบบฯจะทำการเบี่ยงการจราจร เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง รายละเอียดดังนี้ 1.งานระบบ WIM  กม.373+526 - 373+676 ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน 2.งานระบบ IMAGE PROCESSING  กม.374+625 - 374+775 ในระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน 3.งานระบบ VIRTUAL WEIGH STATION  กม.381+275 - 381+425 ในระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เป็นระยะเวลา 40 วัน ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรติดและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการดำเนินงาน โครงการฯ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามวันเวลาดังกล่าว

วีดีทัศน์
title
แนะนำหน่วยงาน
ร่วมรณรงค์ไม่ขับไม่แซงไหล่ทาง
ประธานอาเซียนของไทย ปี 2562