title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ทำเนียบบุคลากร
ลงวันที่ 05/11/2561
 
 
 
โครงสร้างองค์กรแขวงทางหลวงชัยภูมิ
 
 
 
             
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นายวันปิยะ  ภุมมะภูติ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
             
 
นายนิทัศน์  จรัสพันธ์ุ
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
ฝ่ายปฏิบัติการ
 
 นางสาวศรีสมร  บัวดี
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
ฝ่ายบริหาร
  
นายปราโมทย์  วามะลุน
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ
ฝ่ายวิศวกรรม
 
             
             
 
นายอดิศร  ตั้งพงษ์
หัวหน้าหมวดทางหลวงชัยภูมิ
 
นางอุบล  ช้างคง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 
นายอภิวัฒน์  พยัคฆ์ทอง
หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
นายชยพล  สารบุตร
หัวหน้าหมวดทางหลวงจัตุรัส
 
นางภัชชภร  วัสสจิรสิน
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา
 
นายทองคูณ  รื่นรมย์
หัวหน้างานปรับซ่อม
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
นายณัฏฐชัย  เนตเรืองสถิต
หัวหน้าหมวดทางหลวงละหาน
 
นายพรชัย  ฉิมพาลี
หัวหน้างานสารบรรณ
 
นายสัญญา  บุญใหญ่
หัวหน้างานไฟฟ้า
 
             
             
 
นายสุคณิต  เหล่าภักดี
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองบัวแดง
 
นายศราวุธ  ดาวเรือง
หัวหน้างานสารสนเทศ
 
นายพีรวัฒน์  บุบผารัตน์
หัวหน้างานวางแผน
 
             
             
 
นายอนุพงศ์  วันวาน
หัวหน้าหมวดทางหลวงโป่งนก
         
             
             
 
นายสุรศักดิ์  ประภาสโนบล
หัวหน้าหมวดทางหลวงเทพสถิต
         
             
 
                      อัตรากำลัง       ข้าราชการ             26  คน
                                         พนักงงานราชการ     20  คน
                                         ลูกจ้างประจำ          19  คน
                                         ลูกจ้างชั่วคราว       176  คน
                                         รวมทั้งสิ้น             241  คน
     

 


'