วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
การสัมมนา ครั้งที่ ๑ ปฐมนิเทศ โครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางหลวงหมายเลข ๒๓๐
ลงวันที่ 22/07/2562

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง  การสัมมนา  ครั้งที่ ๑ ปฐมนิเทศ โครงการงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางหลวงหมายเลข ๒๓๐

                    ตามที่กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สยาม เยนเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นทิค จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ และเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นั้น

                    ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมประชาชน ในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดจัดการสัมมนา ครั้งที่ ๑ ปฐมนิเทศโครงการในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
                    


'