f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนบ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๔๗๐- กม.๘+๔๔๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448490 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี 2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนมัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๓๗+๖๔๕ - กม.๓๙+๖๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448639 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๕๘+๗๔๐ - กม.๑๖๐+๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037410137 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๐+๘๐๘ - กม.๓+๗๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037409508 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๓+๗๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037408848 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๒๘๑ - กม.๓๓๒+๖๘๑ LT. และ กม.๓๓๒+๒๘๑ - กม.๓๓๒+๘๙๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037406780 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๒+๓๐๐ - กม.๑๖๓+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037406709 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
23 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๕+๖๔๕ 20/03/2563 63037409946 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
24 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๘๙๐ - กม.๓๓๔+๑๘๑ RT. 16/03/2563 63037301146 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
25 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๓ ตอน ทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐ 12/03/2563 63037213927 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๗๕+๗๕๐ - กม.๒๗๗+๖๒๐ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2563 63037104473 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๑+๐๗๕ - กม.๔๒+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2563 63037104694 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
28 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี - นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๙๒ LT. 05/03/2563 63037105008 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๔๙ - กม.๒๒๑+๐๕๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/03/2563 63037103668 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.๗+๑๕๐ - กม.๑๑+๒๓๐ (RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2563 63037080212 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 39 รายการ