f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๓+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563 63047214670 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๘+๒๓๒ - กม.๑๐+๒๔๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563 63047215080 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๘+๔๔๕ - กม.๑๐+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/04/2563 63047215233 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๕๑๗ - กม.๑๖๙+๑๕๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 63047106461 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๖๗ - กม.๔+๘๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 63047109703 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๕๔๕+๒๙๐ - กม.๕๔๖+๖๐๐ (LT.,RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2563 63047107875 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม – บ้านดุง ระหว่าง กม.๓+๕๒๕ - กม.๕+๒๕๐ 01/04/2563 63047027050 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ระหว่าง กม.๗๖+๒๕๘ - กม.๗๖+๖๑๑, กม.๗๗+๕๔๙ - กม.๗๘+๔๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037560077 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๔๑+๕๐๐ - กม.๔๕+๘๙๕ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037486363 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๖๘๑ - กม.๓๓๔+๑๘๑ 27/03/2563 63037559815 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๒ - กม.๑๑๓+๔๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037558872 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.๔๓+๓๖๐ - กม.๔๔+๒๗๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037559212 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ-ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๑๘+๗๐๐ - กม.๒๒๐+๔๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037559660 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๒๓+๑๕๘ - กม.๒๒๔+๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448334 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.๔๖๘+๐๐๐-กม.๔๖๙+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448178 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ