title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway Distritc
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 01/04/2562 26/03/2562 626/60/ซ/140/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
32 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ปาดเกลี่ยขอบไหล่ทาง 29/03/2562 18/03/2562 626/60/จ/22/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
33 จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายจราจร จำนวน 1 งาน 27/03/2562 18/03/2562 626/60/จ/23/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
34 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ – สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.119+910 – กม.121+850 (เป็นแห่งๆ) 26/03/2562 26/03/2562 คค 06045/พ.1/EB/22/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
35 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ – สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.123+636 – กม.124+032 26/03/2562 26/03/2562 คค 06045/พ.1/EB/21/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
36 จ้างเหมาติดตั้งหลักนำทางล้มลุก 19/03/2562 04/03/2562 626/60/จ/21/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
37 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ปาดเกลี่ยขอบไหล่ทาง 15/03/2562 22/02/2562 626/60/จ/19/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
38 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 13/03/2562 06/03/2562 626/60/ซ/128/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
39 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 13/03/2562 04/03/2562 626/70/ซ/127/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
40 จ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ปาดเกลี่ยขอบไหล่ทาง 21/02/2562 11/02/2562 626/60/จ/17/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
41 จ้างเหมาทำการปรับแต่งพื้นที่ปาดเกลี่ยขอบไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 201 13/02/2562 21/01/2562 626/60/จ/15/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
42 จ้างเหมาทำการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย (งาน THERMOPLASTIC PAINT) 04/02/2562 22/01/2562 626/60/จ/16/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
43 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าข้างทาง 30/01/2562 21/12/2561 626/60/จ/14/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
44 จ้างเหมาแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,416.00 ต้น 25/01/2562 16/01/2562 คค 06045/พ.1/EB/19/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
45 จ้างเหมาแผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงชัยภูมิ เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,178.00 ต้น 25/01/2562 04/01/2562 คค 06045/พ.1/EB/20/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 53 รายการ