วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ลงวันที่ 27/04/2564

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

                                                                             จังหวัดขอนแก่น มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ

                                                            คุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้จังหวัดขอนแก่นยังตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีความ

                                                            เป็นมนุษย์ และความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จังหวัดขอนแก่น จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ด้านการ

                                                            ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดขอนแก่นได้ยึดถือปฏิบัติ


'