f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.435+005 - กม.436+150 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 08/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ที่ กม.470+932 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ตอน 1 ที่ กม.239+784 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+577 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก กม.470+932 (ด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ กม.13+000 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/04/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนหัน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า กม.237+357 (ด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/03/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ตอน 3 ระหว่าง กม.469+000-กม.471+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 49 รายการ