f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
Khon Kaen 2 (Chum Phae) Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน 23/07/2563 ประกาศขายทอดตลาดที่ คค 06041/พ.4/2/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2563 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ระหว่าง กม.435+005 - กม.436+150 17/06/2563 คค 06041/พ.1/EB/38/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 11100 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 2187 ตอนหนองเรือ - นายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+700 27/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/16/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.248+657 - กม.250+175 26/03/2563 คค 06041/พ.1/EB/14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) 08/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/35/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ที่ กม.470+932 LT. 13/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/36/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2484 ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน 3 ระหว่าง กม.1+108+กม.1+468,กม.2+335-กม.2+839,กม.3+436-กม.4+120,กม.6+773-กม.7+169 14/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/37/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโนนหัน ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า กม.237+357 (ด้านขวาทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/34/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ ทางหลวงหมายเลข 2037 ตอนภูเขียว-เกษตรสมบูรณ์ กม.13+000 (ด้านขวาทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/32/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก กม.470+932 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/33/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองเรือ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก-บ้านฝาง กม.508+091 (ด้านซ้ายทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงหนองไผ่ ทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ-ห้วยสายหนัง กม.4+577 (ด้านขวาทาง) 07/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า ตอน 1 ที่ กม.239+784 03/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/29/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.464+002-กม.467+899 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2563 คค 06041/พ.1/EB/28/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 45 รายการ