วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนขอนกแก่น - หินลาด ที่ กม.345+581 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/21/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงทางหลวง ปี2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.2+385 - กม.4+620 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/23/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
33 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลดอภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง-น้ำอ้อม ที่ กม.26+335 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/20/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
34 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปี 2563 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลดอภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ที่ กม.539+751 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/19/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
35 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 กม.555+549 23/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
36 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวอแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนโคกท่า - ท่าหิน ระหว่าง กม.25+600 - กม.28+400 24/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/22/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
37 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม.2+120 - กม.2+960 05/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/12/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 5 ระหว่าง กม.0+411 - กม.33+340 (เป็นช่วง ๆ) 09/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/16/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
39 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.12+548 - กม.15+528 (เป็นช่วง ๆ ) 09/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/15/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 3 ระหว่าง กม.543 + 530 - กม.544+826 06/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/17/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง-น้ำอ้อม ตอน 6 ระหว่าง กม.6+614 - กม.8+205 (เป็นช่วง ๆ ) 06/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/18/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
42 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 9 ระหว่าง กม.36+030 - กม.36+821 06/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/13/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.1+053 - กม.5+778 (เป็นช่วง ๆ ) 06/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/14/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันตก ตอน 3 ระหว่าง กม.4+761 - กม.12+512 (เป็นช่วงๆ) 02/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/4/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
45 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.42+485 - กม.46+490 LT. 03/03/2563 คค/06040/พ.1/EB/8/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 87 รายการ