วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม.๓๓๖+๗๘๖ - กม๓๖๐+๘๒๘ (เป็นตอนๆ)
ลงวันที่ 18/01/2563

การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อรองรับระบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ขอนแก่น-หินลาด ระหว่าง กม.๓๓๖+๗๘๖ - กม๓๖๐+๘๒๘ (เป็นตอนๆ) ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ได้รับทราบช้อมูลข่าวสาร รายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพิจารณา ประกอบการดำเนินโครงการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้โครงการดังกล่วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


'