วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
ประชุม เตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒
ลงวันที่ 20/03/2562

              วันพุธที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.3๐ น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประธานการประชุม โดยมีรองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร หมวดทางหลวงในพื้นที่ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแคนทอง ชั้น 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

วันพุธที่ 20 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 10.3๐ น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประธานการประชุม โดยมีรองผู้อำนวยการแขวงฯ ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบริหาร หมวดทางหลวงในพื้นที่ หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เรื่อง เตรียมความพร้อมและเพิ่มมาตรการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมแคนทอง ชั้น 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

'