f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
Morning Talk วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น.
ลงวันที่ 21/08/2562

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น.
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ได้จัดให้มี Morning Talk
โดยมีหัวหน้างานภายในสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมเพื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ชั้น 2
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'